La indústria perd 57.000 llocs de treball durant el darrer any degut als tancaments i la pandèmia i creix l’ocupació en la construcció

Els serveis ocupen 3 de 4 treballadors/es catalans/es, el 75,2%, segons dades de l’EPA publicades per l’Observatori del Treball. Concretament, Això és més de dos milions i mig de persones ocupades en aquest sector. Respecte al primer trimestre del 2020, l’ocupació ha caigut un 2,2% en el sector serveis (cal recordar que no s’hi inclouen les afectades per un ERTO, com les lligades a l’hostaleria i l’oci). El comerç al detall (9,8%), la sanitat i els serveis socials (9,1%) i les activitats immobiliàries, professionals i tècniques (8,1%) són les branques que compten amb més ocupació dins els serveis i, en conjunt, concentren més d’una quarta part de l’ocupació del sector. El primer trimestre de 2021 es comptabilitzen quasi 400.000 persones ocupades en activitats turístiques a Catalunya, l’11,6% de l’ocupació (1,7 punts percentuals menys que l’any anterior).

En comparació amb el trimestre anterior, l’ocupació en els serveis ha augmentat un 1%, impulsada pels creixements en el transport i emmagatzematge i l’educació. Destaca també l’increment de les activitats culturals i esportives, i altres serveis. Per altra banda, ha disminuït l’ocupació en l’hostaleria, el comerç a l’engròs i reparació de vehicles de motor i motocicletes, les activitats immobiliàries, professionals i tècniques i les activitats administratives i serveis auxiliars. En l’altre extrem, el sector de la informació i les comunicacions ha augmentant el seu volum gairebé en un terç. 

Pel que fa a la indústria, sector que ocupa actualment unes 570.000 persones a Catalunya, gairebé un 17% del total, ha patit la caiguda més intensa l’últim any, concretament s’hi han perdut 57.000 llocs de treball, degut a la pandèmia i als tancaments. Els subsectors industrials que ocupen més persones són la indústria de maquinària, material elèctric i de transport (5,6%) i la d’alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (5,1%). A continuació, la química i el cautxú (2,6%), seguida de la metal·lúrgia (2,1%) i les indústries extractives, energia, aigua i residus (1,5%).  

Respecte al trimestre anterior, s’ha perdut ocupació industrial (-1,5%), especialment en les branques de química i cautxú, i d’alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques, mentre que augmenta en la resta de branques. Amb perspectiva interanual, un any després de la crisi sanitària únicament la construcció ha crescut en ocupació (+6,4%), essent el sector que millor ha resistit.